Informacja Publiczna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do Informacji Publicznej  (Dz. U. nr 112, poz. 1198) uwzględniająca nowelizację    z dnia 16 września 2011 r.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a  także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych.

Udostępnianie informacji publicznych następuje:

 • poprzez ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • na wniosek zainteresowanego,
 • poprzez wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
Nie wolno żądać uzasadnienia składanego wniosku w tej sprawie.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.

 

Wzór wniosku:

 PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy, przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Informacje publiczne sa udostępniane w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

Warunki Ponownego wykorzystania Informacji Publicznej udostępnionej przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie

 • Zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródlo:Komenda Wojewódzka PSR w Rzeszowie”.
 • Zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę, o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej.
 • Wskazania daty pozysaknia informacji publicznej.

 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się przez ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

 • udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • na wniosek, jeżeli informacja nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Zakres odpowiedzialności:

 • Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązek prawny.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Rzeszowie nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetowrzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

Historia zmian:

 • 10 października 2014, godz. 07:33, użytkownik: Paweł Szajna
Pokaż wszystkie